torstai 1. helmikuuta 2018

Mediataitoviikolla suomikuvia lukemaan

Tällä viikolla vietetään mediaviikkoa ja kuun lopulla 28.2. Kalevalan ja suomalaisen kulttuurin päivää. Tässä blogikirjoituksessa pohdimme, miten taidekuvia lukemalla voi kehittää kriittistä medialukutaitoa ja annamme ideoita suomikuvien kriittiseen medialuentaan. Kirjoitus julkaistaan hieman muunneltuna myös Helsingin seudun kesäyliopiston tilaamassa blogissa.

Medialla voidaan tarkoittaa montaa eri asiaa. Yksi tapa hahmottaa median käsitettä on ymmärtää sen tarkoittavan viestin välittäjiä. Tällöin on siis olemassa joku, joka haluaa viestittää eri tavoilla, kuten teksteillä, kommenteilla, videollaan tai kuvillaan jotakin ja hän käyttää jotain välinettä eli mediaa viestinsä välittämiseen. Toisaalta medialla voidaan tarkoittaa eri viestintäkanavia, kuten joukkoviestimiä tai vaikkapa sosiaalista mediaa. Ytimessä median toiminnassa on kuitenkin vuorovaikutus ja se, että on jokin sisältö tai väline jonka kautta ollaan vuorovaikutuksessa. Medialukutaidolla taas tarkoitetaan kykyä lukea, ymmärtää ja arvioida kriittisesti mediaa ja sen tuottamia merkityksiä. Median käyttö ei katso ikää, vaan kaikki lapsesta ikäihmiseen voivat olla median tuottajina ja tarkastelijoina.

Taide mediana

Kuvista on mahdollista lukea monenlaisia viestejä. Kuvan tekijällä on aina jokin ajatus siitä, mitä hän haluaa kuvalla viestiä. Kuvan katsojalle kuvan viesti ja merkitys määräytyvät hänen omasta tulkintahorisontistaan käsin: se voi olla yhtenevä kuvan tekijän intentioiden kanssa tai sitten ei. Myös taidekuvaa voi tarkastella viestien välittäjänä, mediana.

Valtaosa eurooppalaisista katsojista luultavasti tunnistaa Albert Edelfeltin teoksesta Kristus ja Mataleena (1890) valkopukuisen miehen Jeesukseksi. Taidehistoriaa tunteva tunnistaa teoksesta 1800 -luvunkin taiteessa yleisen teeman Jeesus ja Maria Magdalena sekä sen, että teos on oman aikansa trendeissä kiinni: kansallisromanttinen ulkoilmamaalaus oli 1800 -luvun loppupuolella suosittua Euroopassa. Suomalaista perinnettä tunteva saattaa huomata yhteyden Kalevan runoon Mataleenan vesimatka, jossa rikkaan talon huonomaineinen tytär tapaa metsässä miehen, jonka tunnistaa itse Kiesukseksi.

Edellä mainitut asiat olivat Edelfeltille tietoisia ratkaisuja. Symbolitutkija löytää kuvasta näiden lisäksi asioita, joita Edelfelt ei välttämättä itse ole tullut ajatelleeksi: taustan puiden voi ajatella viittaavaan kristilliseen oppiin kolmiyhteisestä Jumalasta ja taustalla olevan kiven voi ajatella symboloivan vahvaa kalliolle rakennettua kirkkoa.

Kuvasta voi lukea monenlaisia viestejä myös tuntematta kuvan taustaa. Uskontokriittinen feministi saattaa lukea kuvasta patriarkaalisen kulttuurin naista vähättelen asenteen, vakaumuksellinen kristitty puolestaan Jumalan armon ja Jeesuksen pelastavan rakkauden. Maalaustekniikasta kiinnostunut kiinnittää huomiota Edelfeltin sivellintekniikkaan ja värien käyttöön. Kuitenkin jokainen kuvan tarkastelija voi syventää omaa tulkintaansa kuvasta tutustumalla syvemmin sen taustoihin. Kuka oli Edelfelt? Millaisessa maailmassa hän eli? Miksi hän maalasi tämän teoksen? Mikä oli hänen suhteensa asioihin, joita kuvasi? Millaisia tunteita kuva herättää ja miksi?

Näiden samojen kysymysten kysyminen minkä tahansa kuvan äärellä kehittää myös kriittistä medialukutaitoa. Kuvan tekijän taustan ja intentioiden sekä sen herättämien tunteiden tarkastelu auttavat havaitsemaan, miten mediassa kuvien avulla voidaan luoda erilaisia tarpeita ja vahvistaa tietynlaisia asenteita.
Kriittistä medialukutaitoa taidekuvia lukemalla


Lue kuvaa -materiaalissa olemme halunneet tarjota välineitä kuvien lukemisen tueksi. Sähköisen media lukuisat sovellukset taipuvat hyvin opetusmateriaalien rakentamiseen. Esimerkiksi interaktiivisiin kuviin on helppo sijoittaa tietoa teosten taustasta ja historiallisesta kontekstista, symboliikasta käyttämällä monipuolisesti erilaisia sisältöjä: kuvaa, ääntä, videota ja tekstiä.

Kuviin sisältyvä pedagoginen malli on luotu Marjo Räsäsen kuvien monilukumallin pohjalta. Monilukumalli korostaa medialukutaidon multimodaalisuutta sekä intertekstuaalisuutta: medialukutaitoon sisältyy kyky lukea erilaisia kuvatyyppejä ja tulkita niihin sisältyviä merkityksiä. Itsereflektio ja oma tuottaminen ovat keskeinen osa medialukutaitoa. Omien kuvien tuottaminen syventää tulkintaa tarkasteltavista teoksista ja ilmiöistä sekä ymmärrystä omista arvoista ja suhteesta ympäröivään kulttuuriin. (Räsänen 2015: Visuaalisen kulttuurin monilukukirja.2015)

Kuvia luetaan dialogissa kuvan tekijän ja hänen maailmansa kanssa uppoutuen vaihe vaiheelta syvemmälle kuvan erilaisiin merkityksiin ja tulkintoihin. Omien kuvien tuottaminen on osa tulkintaprosessia. Näin suhde kuvaan sekä ymmärrys kuvien erilaisista viesteistä syvenee ja valmius tarkastella median kuvia kriittisesti paranee. Kuvat toimivat siltana myös yksilöiden ja kulttuurien välillä ja luovat pohjaa dialogiselle vuorovaikutukselle. Miten minä toimin mediassa?


Me kaikki voimme toimia aktiivisina vuorovaikuttajina mediassa. Sillä, millaisia kuvia ja päivityksiä julkaisemme eri sosiaalisen median sovelluksissa tai miten kommentoimme toisten julkaisuja, vaikutamme ja olemme läsnä mediassa, on merkitystä. Mediaviikolla ja Kalevalan päivän lähestyessä voimme vaikkapa pohtia sitä, mitä suomalaisuus meille itsellemme merkitsee? Minkälaisia asioita liitämme suomalaisuuteen ja miksi? Mitä stereotypioita suomalaisuuteen liittyy yhteiskunnassamme ja miten se heijastuu ja näkyy mediassa? Minkä toivoisin olevan toisin ja miksi? Mitä tiedämme juuristamme ja millaista vuorovaikutusta haluamme olla rakentamassa eri viestimillä ja sisällöillä maamme eri medioissa?
Tässä vielä muutama helppo kysymys pohdittavaksi ja vinkkejä aiheen työstämiseen omassa työssäsi ja arjessasi:


1. Uudelleentulkinta 
Edelfeltin teoksessa luonto ja tuohivirsut edustavat suomalaisuutta. Mikä sinulle edustaa suomalaisuutta? Tee kuvasta oma versio esimerkiksi valokuvaamalla tai kokoamalla kollaasi eri medioista löytämistäsi valmiista kuvista. Voit myös tehdä oman meemin aiheesta ja jakaa sen halutessasi helposti sosiaalisessa mediassa.


2. Kulttuurihäirintä 
Mikä kuvan viestissä on sellaista, mikä ärsyttää sinua tai on vastoin omia arvojasi? Tee kuvasta oma versio, jonka viesti ei ärsytä sinua ja joka on linjassa omien arvojesi kanssa.


3. Monialaista työskentelyä Edelfeltin teoksen pohjalta
Mitä on suomalainen monikulttuurisuus? Monikulttuurisuudella voidaan tarkoittaa sekä opiskelijoiden uskonnollisista ja etnisistä taustoista nousevia merkityksiä että suomalaisen kulttuurin sisällä yleisesti ilmenevää moninaisuutta. Voitte toteuttaa Kristus ja Mataleena -teoksen pohjalta monialaisen työskentelykokonaisuuden, joka yhdistää mm. historian ja yhteiskuntaopin, kuvataiteen, terveystiedon, mediakasvatuksen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, psykologian, filosofian, äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöjä ja pedagogiikkaa. Kokonaisuuden tavoitteena on tutustua monikulttuuriseen suomalaisuuteen monialaisesti, edistää dialogia oppilaiden omien kulttuurillisten tulkintojen ja kokemusten välillä sekä kehittää monilukutaitoa eri oppiaineiden sisältöjen kautta.


Linkkivinkit:


Mukavaa mediataitoviikkoa
kaikille toivottaen,
USKONNONOPETUS.FI: n kouluttajat
Mari Huotari, Essi Ikonen ja Salla Vainio

 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti